Pridajte čo najviac informácií vrátane informácií o platbe, o sledovaní tovaru, dátum objednávky atď.

Odporúčame, aby ste všetky oznámenia o nezákonnom obsahu odosielali prostredníctvom tohto formulára, aby sa zjednodušilo ich spracovanie. Ak tento formulár vyplníte v angličtine, urýchlite tým čas potrebný na posúdenie. Všetky požadované informácie nám pomôžu pri posudzovaní Vášho oznámenia. Na každú z otázok uveďte úplné odpovede.

Nižšie nahrajte registračné osvedčenie vo formáte PDF.

Opíšte presný dôvod vášho nahlasovania. V prípade správ týkajúcich sa duševného vlastníctva uveďte podrobnosti o práve, ktoré je podľa vás porušované: napríklad uveďte názov ochrannej známky, registračné číslo, rok registrácie, krajinu registrácie, krajinu, v ktorej je dielo duševného vlastníctva porušované atď. Poznámka: právo duševného vlastníctva, na základe ktorého podávate oznámenie, musí byť registrované v krajine, v ktorej porušenie nahlasujete. Spoločnosť Back Market neprijme opatrenia v súvislosti s hláseniami týkajúcimi sa registrovaných práv duševného vlastníctva z iných krajín, ako je krajina, pre ktorú sa požaduje zrušenie. Ak máte napríklad ochrannú známku registrovanú len vo Francúzsku a požiadate spoločnosť Back Market o odstránenie ponuky z Nemecka, Back Market Vašu žiadosť pravdepodobne zamietne.

Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov zo strany našej spoločnosti a o tom, ako môžete uplatniť svoje práva, nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú dostupné na webovej lokalite Back Market.

Pridať súbor alebo presuňte súbory tu